• Služby požání ochrany, revize hasicích přístrojů.
 • Revize PO Praha a středočeský kraj
Prevence PO

V rámci provozovaných činností vznikají právnickým a fyzickým osobám podnikajícím určité povinnosti na úseku požární ochrany, vyplývající ze zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 246/2001Sb. o požární prevenci. Nabízíme služby osoby odborně způsobilé, která je schopna poskytovat komplexní služby v návaznosti na plnění příslušných povinností. Jednotlivé služby, které poskytujeme:

 • Provádění preventivních požárních prohlídek objektů osobou odborně způsobilou v periodách stanovených zákonem 133/1985Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o kontrolu, zda společnost plní povinnosti na úseku požární ochrany dle platné legislativy. Perioda těchto kontrol závisí na kategorii požárního nebezpečí, kam daný subjekt spadá.
 • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, odborná příprava zaměstnanců zařazených do požárních hlídek a preventistů požární ochrany, včetně dokumentace o provedeném školení.
 • Osazení objektů bezpečnostními tabulkami v souladu s příslušnými předpisy a normativními požadavky.
 • Odborné konzultace v rámci PO.
 • Zpracování dokumentace požární ochrany (celkové zpracování i aktualizace) v požadovaném rozsahu:
  • Dokumentace o začlenění činnosti do kategorie požárního nebezpečí
  • Dokumentace stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
  • Požární řády
  • Požární poplachové směrnice
  • Požární evakuační plány (textové i grafické části)
  • Řád ohlašovny požáru
  • Dokumentace o školení zaměstnanců a odborné přípravě preventistů a členů preventivních požárních hlídek
  • Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti užívaných výrobků nebo činností
  • Dokumentace zdolávání požáru
  • Požární kniha

Zajišťuje Ing. Milan Soukup
osoba odborně způsobilá na úseku PO, číslo v katalogu: Z-OZO-140/2011