• Služby požání ochrany, revize hasicích přístrojů.
  • Revize PO Praha a středočeský kraj

Články

Stanovení množství hasicích přístrojů

Častým dotazem našich zákazníků bývá, kolik hasicích přístrojů má být v jejich objektu osazeno (popřípadě jakých). Na základě těchto dotazů si dovolím problematiku mírně osvětlit.

Případ 1:

Ideálním případem je situace, kdy má vlastník veškerou stavební dokumentaci. Konkrétně nás z hlediska osazení hasicími přístroji zajímá dokument požárně bezpečnostní řešení stavby, nebo obdobná dokumentace, která je součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu. V tomto dokumentu (budeme se bavit převážně o PBŘ) stanovil projektant (autorizovaný inženýr na úseku požární ochrany) počty hasicích přístrojů, jejich druhy a také konkrétní rozmístění. Vše je stanoveno v návaznosti na účel využívání stavby, možné hořlavé materiály, rozdělení na jednotlivé požární úseky a také na vliv/ množství požárně bezpečnostních zařízení (což je například stabilní hasicí zařízení apod.). Projektant došel ke stanovení množství přístrojů výpočty uvedenými v normách ČSN 730802 pro nevýrobní objekty, případně ČSN 730804 pro výrobní objekty. Na základě tohoto dokumentu a konkrétní realizace jím vymezených podmínek došlo ke kolaudaci objektu. Povinností právnické, či fyzické podnikající osoby je udržovat objekt ve stavu shodným s kolaudovaným. Pokud máme tedy požárně bezpečnostní řešení, nezbývá než si najít příslušné údaje o hasicích přístrojích a ustanovení v tomto dokumentu dodržovat.

Případ 2:

Další případ může být takový, že požárně bezpečnostní řešení stavby prostě k dispozici není, či není stanoveno konkrétní množství hasicích přístrojů. Pokud není v plánu nechávat si zpracovávat nové, je zde zjednodušený postup pro určení množství hasicích přístrojů. Tento postup je uveden ve vyhlášce 246/2001Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Způsob je opravdu jednoduchý a může ho aplikovat takřka kdokoli. Nicméně je přesto vhodné nechat toto určení na osobě odborně způsobilé, či technikovi požární ochrany. Přeci jen osoby s touto odbornou způsobilostí vidí požární ochranu objektu ve větším kontextu, mají znalosti o hořlavých látkách, dalších předpisech atd. Například běžný revizní technik hasicích přístrojů takové znalosti většinou nemá a zabývá se především pouze kontrolou hasicích přístrojů, které mu jsou předloženy (i když výjimky se samozřejmě najdou). Dále tedy uvádím přesnou citaci zmíněné vyhlášky:

§2 odstavec 5 a 6

(5) V prostorách a zařízeních právnických osob a podnikajících fyzických osob, u nichž nebylo stanoveno množství, druhy a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními podle odstavce 1 nebo 2, popřípadě nelze-li toto prokázat, se zabezpečují a instalují alespoň

  • a) na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje obsahující hasivo s celkovou hasicí schopností8) nejméně 13 A (pro požáry látek v tuhém stavu, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím), nebo
  • b) na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje s celkovou hasicí schopností nejméně 70 B (pro požáry hořlavých kapalin nebo hořlavých látek přecházejících do kapalného stavu), nebo
  • c) pokud nejsou na typových štítcích hasicích přístrojů uvedeny hodnoty jejich hasicí schopnosti, jeden přenosný hasicí přístroj na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu, přičemž jmenovité množství náplně hasicího přístroje musí odpovídat nejméně některé z těchto hodnot: 9 litrů vody, 6 litrů vodního roztoku pěnidla, 6 kg halonu nebo jiného ekvivalentního hasiva, 6 kg hasicího prášku nebo 5 kg oxidu uhličitého (CO 2).

(6) V případech, kdy počet přenosných hasicích přístrojů odpovídá požadavkům podle odstavce 5, ale hasicí přístroje nejsou dostupné pro celou posuzovanou plochu (např. stavební rozdělení prostoru na více dispozičně nepropojených místností) nebo nelze použít pouze jeden druh hasiva, instaluje se nejméně jeden přenosný hasicí přístroj pro každý takto oddělený prostor nebo nejméně jeden přenosný hasicí přístroj s potřebným druhem hasiva.

Pro laika však i přes takovýto návod může být určování počtů/druhů hasicích přístrojů a jejich rozmístění na konkrétním objektu v konkrétní situaci dosti obtížné. Pokud však budete chtít dodat hasicí přístroje naší firmou, ve většině případů Vám uděláme dané zhodnocení sami a bez poplatku.

Ing. Milan Soukup ml.