Služby osoby odborně způsobilé (OZO) na úseku požární ochranyV rámci provozovaných činností vznikají právnickým a fyzickým osobám podnikajícím určité povinnosti na úseku požární ochrany, vyplývající ze zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 246/2001Sb. o požární prevenci. Nabízíme služby osoby odborně způsobilé, která je schopna poskytovat komplexní služby v návaznosti na plnění příslušných povinností. Jednotlivé služby, které poskytujeme:

předpisy požární ochrany
 • provádění preventivních požárních prohlídek osobou odborně způsobilou v periodách stanovených zákonem 133/1985Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů
 • školení a odborná příprava vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců zařazených do požárních hlídek, zaměstnanců a preventistů požární ochrany o požární ochraně, včetně dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek
 • osazení objektů bezpečnostními tabulkami v souladu s příslušnými předpisy a normativními požadavky
 • odborné konzultace v rámci PO
 • zpracování dokumentace požární ochrany (celkové zpracování i aktualizace) v požadovaném rozsahu:
  • Dokumentace o začlenění činnosti do kategorie požárního nebezpečí
  • Dokumentace stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
  • Požární řády
  • Požární poplachové směrnice
  • Požární evakuační plány (textové i grafické části)
  • Řád ohlašovny požáru
  • Dokumentace o školení zaměstnanců a odborné přípravě preventistů a členů preventivních požárních hlídek
  • Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti užívaných výrobků nebo činností
  • Dokumentace zdolávání požáru
  • Posouzení požární bezpečnosti u činností s vysokým požárním nebezpečím
  • Požární kniha

Zajišťuje Bc. Milan Soukup
osoba odborně způsobilá na úseku PO, číslo v katalogu: Z-OZO-140/2011